Kemija v šoli in družbi

Leto: 2014
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Dolga pot spoznavanja stereokemije

avtor: Miha Tišler

Opisano je odkrivanje strukturnih zakonitosti stereokemije organskih molekul in njihovo označevanje. Iskanje dejanske strukture kiralnih molekul in njihovo označevanje je bil dolgotrajen proces s številnimi fazami odkrivanja potankosti, delo številnih znanstvenikov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vloga ogljikovega dioksida v mlečni industriji

avtor: Severina Aleksić in Andreja Goršek

V prispevku predstavljamo vlogo ogljikovega dioksida v mlečni industriji. Njegova prisotnost v končnih izdelkih namreč močno vpliva na njihove lastnosti, kakor tudi na rok uporabe. Problematiko smo obravnavali iz dveh vidikov: ogljikov dioksid se lahko z namenom zaviranja rasti mikroorganizmov nekaterim mlečnim izdelkom dodaja, sicer pa nastaja kot eden izmed produktov fermentacije mleka.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poletna šola kemijskih znanosti 2014

avtor: Andrej Godec

Poletna šola kemijskih znanosti 2014 je začela z delom 30. 6. 2014. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani smo gostili 16 slovenskih dijakinj in dijakov, ki so »garali« v naših laboratorijih. Poletno šolo organizira naša Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


46. mednarodna kemijska olimpijada 2014 v Hanoju, Vietnam

avtor: Andrej Godec

Letošnja, že 46. Mednarodna kemijska olimpijada, je potekala od 20.7. do 29.7.2014, v Vietnamu. Slovensko ekipo so zastopali Bruno Marinič (II. gimnazija Maribor), Nejc Kejžar (I. gimnazija Celje), Jan Jelen (gimnazija Bežigrad) in Andraž Oštrek (gimnazija Kranj). Mentorja ekipe sva bila dr. Darko Dolenc in dr. Andrej Godec, oba FKKT.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Zelene strehe in fasade kot del trajnostnega gradbeništva

avtor: Sonja Intihar, Miha Kavčič, Igor Plazl, J. Šumi, Saša Bavec, Polona Žnidaršič Plazl

Strehe in fasade, kjer so površine stavb delno ali v celoti prekrite z zelenim rastlinjem, postajajo vse pomembnejši del trajnostnega načrtovanja urbanih naselij. Tovrstni sistemi nudijo številne prednosti, kot so zadrževanje deževnice, zmanjševanje energijskih potreb po ogrevanju in hlajenju, zmanjševanje temperaturnega nihanja v notranjosti zgradb ter učinka toplotnega otoka, ki se v poletnih mesecih pojavlja v velikih mestih. Poleg tega zelene površine na stavbah omogočajo znatno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2), ki ga zelene rastline pretvarjajo v kisik, obenem pa zrak očistijo prašnih delcev in ga osvežijo. V prispevku obravnavamo osnovne vidike trajnostnega gradbeništva, ki je predmet raziskav Kompetenčnega centra za trajnostno in inovativno gradbeništvo (KC TIGR), s poudarkom na razvoju vertikalnih panelnih plošč za ozelenitev fasad.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Go v šoli in vrtcu

avtor: -

V okviru vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki smo ga v našem vrtcu poimenovali »Zajtrk treh okusov«, so otroci neprestano opazovali pridelavo hrane od semena do obroka (zajtrka). Otroci so spoznali, da so pridelki lahko primerni tudi za darilo in da se ljudje ekoloških lokalnih pridelkov zelo razveselijo.Ekološka lokalna samooskrba s hrano je zelo pomembna za zdravje ljudi in za okolje. Ugotovili smo tudi, da predšolski otroci kažejo velik interes za dejavnosti, ki potekajo v naravnem okolju, v katerem se otroci počutijo varni, umirjeni, inovativni, ustvarjalni, radovedni, sodelovalni...

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Trajnostno poročilo v luči nove zakonodaje

avtor: -

V strokovnih in poslovnih krogih se vedno bolj poudarjata trajnostni razvoj in družbena odgovornost. Trajnostni razvoj zadovoljuje sedanje potrebe, ne da bi pri tem ogrozil sposobnost zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Družbena odgovornost je opredeljena kot odgovornost podjetja za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. Oba pojma sta soodvisna, saj je cilj družbene odgovornosti prispevati k trajnostnemu razvoju (Standard SIST ISO 26000, 2010). Prepričanje, da je en in edini cilj podjetij zadovoljevanje potreb in interesov le lastnikov, je napačno. Ob ustvarjanju dodane vrednosti morajo podjetja uresničevati pričakovanja in interese različnih deležnikov, ki so vpeti v poslovanje in delovanje podjetij, posredno ali neposredno, saj morajo biti poleg lastnikov zadovoljni tudi zaposleni, dobavitelji, kupci, regulatorji in širša družba. Deležnike je treba na ustrezen način obveščati, kako in s katerimi strategijami lahko podjetje dosega družbeno odgovornost. Pri tem si lahko pomagajo s trajnostnim poročilom.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Mesto Masdar (Abu Dhabi)

avtor: Monika Grobnik, dr. Tjaša Griessler Bulc

Mesto Masdar, prikazano na Sliki 1, se nahaja v Združenih Arabskih Emiratih (ZAE). Je primer mesta prihodnosti, kjer so upoštevane najvišje možne mere trajnostnega razvoja. Zasnovano je na najmodernejši in najnovejši tehnologiji, ki zagotavlja mestu trajnostni razvoj na vseh področjih. V prispevku so predstavljene ideje in zasnove mesta prihodnosti oziroma, kako se v mestu pridobiva in shranjuje energijo, zmanjšuje količino odpadkov in porabo vode ter zmanjšuje izpuste emisij v ozračje.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Program Zero Waste (http://zwia.org/)

avtor: Društvo Ekologi brez meja

Zero Waste presega zgolj ravnanje z odpadki, saj si preko uporabe načela podaljšane odgovornosti proizvajalca prizadeva za vzpostavitev krožnega gospodarstva in učinkovito rabo naravnih virov. Mednarodna Zero Waste Zveza je Zero Waste (nič odpadkov) definirala kot: »... Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjšata volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga ...«. Da je cilj nič odpadkov realno dosegljiv, dokazuje preko 200 lokalnih skupnosti v Evropi, ki že danes ločeno zberejo, ponovno uporabijo ali reciklirajo več kot 70 % komunalnih odpadkov, številne preko 80 ali celo 90 %. Mnoge med njimi so takšen cilj uspele doseči v manj kot letu dni, obenem pa ustvariti še nova delovna mesta in znižati stroške ravnanja z odpadki. Zero Waste Europe je organizirana preko nacionalnih Zero Waste organizacij, ki so odgovorne za promocijo Zero Waste na nacionalnem in lokalnem nivoju, upravljanje in nadzor mreže Zero Waste lokalnih skupnosti ter za sodelovanje in povezovanje s podjetji in političnimi odločevalci.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Skupaj do celostne ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov

avtor: -

Namen projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop« je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. V okviru projekta bodo izgrajeni kanalizacijski sistemi in čistilne naprave v porečju zgornje Save, in sicer v občinah Radovljica, Bohinj, Jesenice in Žirovnica. Izgradnja kanalizacijskega sistema zasleduje merila in kriterije Kohezijskega sklada, se pravi s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami opremiti območja poselitve z obremenitvijo, večjo od 2.000 PE, do višine 95 %. Skupna vrednost upravičenega dela celotnega projekta znaša 15.296.256,22 evrov brez DDV in ga bodo financirale sodelujoče občine, Kohezijski sklad EU in Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje. Prve aktivnosti so v občinah začeli izvajati maja 2013, projekt pa bo zaključen do konca leta 2015.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.