Kemija v šoli in družbi

Leto: 2014
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Zgodovina kemije in metoda F. Pregla

avtor: Dušan Krnel

Učenje in poučevanje naravoslovja se je v zadnjem desetletju usmerilo predvsem v učenje z razumevanjem. Didaktiki naravoslovnega izobraževanja ter raziskovalci z različnih področij, od razvojne psihologije do zgodovine in filozofije znanosti so izpostavili ključne dejavnike uspešnega pouka in učenja naravoslovja. Poudarjajo, naj bi bil pouk aktiven, kar pa ne pomeni le različne konkretne dejavnosti, temveč predvsem umsko aktivnost, zato ne le »handson«, temveč tudi »mind on«.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Nove sintezne strategije v organski kemiji

avtor: Miha Tišler

Predstavljeni so nekateri novi sintezni pristopi načrtovanja organskih spojin, ki predstavljajo bolj učinkovite postopke in so istočasno za okolje manj obremenjujoči.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Računalniško modeliranje in simulacije na področju kemije in okolja

avtor: Urban Bren

Letošnja Nobelova nagrada s področja kemije je bila podeljena raziskovalcem Ariehu Warshelu, Michaelu Levittu ter Martinu Karplusu za njihov prispevek k razvoju večskalnih simulacijskih pristopov. To je že tretja Nobelova nagrada s področja kemije v zgodovini podeljevanja, ki je bila posvečena polju molekularnega modeliranja in simulacij, popularno imenovanega tudi računalniška kemija. Tako je že skrajni čas, da to moderno področje raziskav približamo tudi slovenski zainteresirani javnosti, čemur je namenjen prav pričujoči prispevek. V uvodu najprej namenimo nekaj besed modelom in simulacijam, jedro članka nato preko prej omenjenih treh Nobelovih nagrad s področja kemije poda pregled polja molekularnega modeliranja in simulacij ter njegov zgodovinski razvoj, zaključek pa je namenjen položaju računalniške kemije v Sloveniji.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Meritve Curiejeve temperature z uporabo modificirane TGA aparature mehanokemijsko sintetiziranih nanozlitin

avtor: Irena Ban, Janja Stergar

Curiejeve temperature (Tc) se lahko določajo z različnimi metodami. Pri našem delu smo uporabili modificirano TGA aparaturo, ki smo jo opremili s permanentnim magnetom. S pomočjo prvih odvodov termomagnetnih krivulj (TM) smo opazovali termomagnetni odziv v odvisnosti od temperature. Za sintezo nanodelcev NiCu smo uporabili mehanokemijsko sintezo, kjer smo prahove Ni in Cu mleli v visokoenergijskih krogličnih mlinih v inertni atmosferi N2. Rezultati meritev Curiejevih temperatur in kalorimetričnih meritev kažejo, da imajo sintetizirane nanozlitine primerne lastnosti za uporabo v magnetni hipertermiji.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Hidrofobne polimerne in kompozitne membrane ter njihova uporaba

avtor: Darko Drev

Hidrofobne polimerne in kompozitne membrane so zelo uporabne v oblačilni industriji, separacijskih procesih, senzorski tehniki itd. Pri oblačilih je pomembno, da preprečujejo prehod tekoče vode preko laminata, medtem ko vodno paro prepuščajo. Kadar se uporabljajo membrane kot filter mediji, pa je zelo pomembno, da se na njih ne tvorijo obloge. Obloge namreč zmanjšujejo pretok in na ta način ovirajo delovanje naprav. To je zelo pomembno pri filtraciji dimnih plinov, membranskih bioloških čistilnih napravah ter mnogih drugih separacijskih procesih, kjer je veliko delcev, ki lahko tvorijo obloge na membranah. Prav hidrofobne lastnosti so pomembne, da se na membranah na tvorijo obloge.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Srebro in bron na Evropski naravoslovni olimpijadi 2014

avtor: Matej Huš

Slovenija se je tudi osmo leto zapored merila na Evropski naravoslovni olimpijadi, ki je letos potekala med 30. marcem in 6. aprilom v Atenah. Na tekmovanje dijakov 1. in 2. letnikov (izjemoma tudi 3. letnikov, če v letu tekmovanja dijaki dopolnijo največ 17 let) srednjih šol sme vsaka država članica EU prijaviti dve ekipi s po tremi tekmovalci, ki tekmujejo v reševanju eksperimentalnih nalog s področij fizike, kemije in biologije. Letos je tekmovalo 50 ekip iz 25 držav, med njimi prvič tudi Hrvaška in Finska. Da bi bila evropska druščina popolna, manjkajo le Velika Britanija, ki je včasih že nastopala, ter Malta in Poljska.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Trajnostno poročilo v luči nove zakonodaje

avtor: Irena Rode

V strokovnih in poslovnih krogih se vedno bolj poudarjata trajnostni razvoj in družbena odgovornost. Trajnostni razvoj zadovoljuje sedanje potrebe, ne da bi pri tem ogrozil sposobnost zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Družbena odgovornost je opredeljena kot odgovornost podjetja za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. Oba pojma sta soodvisna, saj je cilj družbene odgovornosti prispevati k trajnostnemu razvoju (Standard SIST ISO 26000, 2010). Prepričanje, da je edini cilj podjetij zadovoljevanje potreb in interesov le lastnikov, je napačno. Ob ustvarjanju dodane vrednosti morajo podjetja uresničevati pričakovanja in interese različnih deležnikov, ki so vpeti v poslovanje in delovanje podjetij, posredno ali neposredno, saj morajo biti poleg lastnikov zadovoljni tudi zaposleni, dobavitelji, kupci, regulatorji in širša družba. Deležnike je treba na ustrezen način poučiti, kako in s katerimi strategijami lahko podjetje dosega družbeno odgovornost. Pri tem si lahko pomagajo s trajnostnim poročilom.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Z integralnim učenjem do zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostno prihodnost mladih

avtor: dr. Darja Piciga

Članek izhaja iz spoznanja, da mora pouk kemije za prihodnost upoštevati aktualne usmeritve v zeleno in krožno gospodarstvo, za katerega tudi v Sloveniji ustvarjamo novo znanje (prim. centri odličnosti), poleg tega se povečuje število podjetij, ki uvajajo zelene storitve in izdelke. Nadalje obravnava pomembno vlogo vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) pri prehodu v zeleno gospodarstvo in predstavlja nekatere dosežke in vire za pouk kemije. Zeleno in krožno gospodarstvo se podpirata tudi v drugih razvojnih strategijah EU in Slovenije (npr. za socialno podjetništvo), teoretski okvir integralne ekonomije pa omogoča njihovo povezovanje za vključitev v pouk o trajnostnem razvoju in pametno integracijo v celostni model za razvojni preboj – Integralna zelena Slovenija.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Razgradnja starih in poškodovanih avtomobilov in njihovo recikliranje - I. del

avtor: Branko Družina

Na koncu leta 2012 je bilo na svetu 1.1 milijarde avtomobilov. Še osem let nazaj jih je bilo 700 milijonov. To pomeni, da se je v osmih letih povečalo število avtomobilov za 400 milijonov. Predvidevanja so, da bo leta 2035 preko dve milijardi avtomobilov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


GO v šoli in vrtcu

avtor: Tatjana Pecin Završan

Širjenje projektnoraziskovalnega dela mladih na OŠ Polje predstavlja spremembo oz. novost, ki smo jo vpeljale učiteljice v svoje delo z učenci. Učencem in njihovim staršem smo predstavile primer projektnoraziskovalnega dela na področju geografije in ekologije kot naš raziskovalni model, s pomočjo katerega smo ugotavljali stanje poškodovanosti gozda v Mestni občini Ljubljana. Tako je nastala raziskovalna naloga, ki prek predstavljene vsebine nazorno predstavlja raziskovalno delo učencev.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.