Kemija v šoli in družbi

Leto: 2013
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Komuniciranje znanosti je sestavni del poslanstva raziskovalca

avtor: Edvard Kobal

Veliko ljudi uživa v umetnosti, čeprav niso njeni ustvarjalci, ampak zgolj poslušalci glasbe ali ogledovalci slik, skulptur ali instalacij, udeleženci performansov ali informansov. Marsikdo med njimi želi bolje spoznati določeno umetniško področje , se preizkusiti v slikanju, petju, igranju glasbila. Da bi boljše razumeli umetnost, veliko ljudi uporablja sredstva družbenega obveščanja, kot so radio in televizija ter internet. Večina ljudi nekako posvoji umetnost, jo začenja razumevati kot del civilizacije in kulture ter je nanjo ponosna.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Računalniško podprt izračun vrelnega diagrama

avtor: Majda KRAJNC in Aljana PETEK

V praksi potrebujemo pri načrtovanju destilacijskih kolon podatke o vreliščih raztopin kot funkciji sestave, kar podajajo vrelni diagrami. Eksperimentalno jih določimo tako, da pri konstantnem tlaku izmerimo vrelišča za različne sestave raztopine. Kadar eksperimentalnih vrednosti ne poznamo, jih lahko izračunamo z uporabo termodinamskih enačb za opis ravnotežja paratekoče, modelnih enačb za opis odstopanja raztopin od idealnosti in numeričnih metod. V prispevku je za primer vodne raztopine etanola prikazan izračun z uporabo modificiranega Raoultovega zakona, Margulesove enačbe in orodja Goal Seek iz programskega paketa MS Excel, ki je primerno za reševanje nelinearnih enačb z eno neznanko.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Učenje in poučevanje za razvijanje in spremljanje kemijskega znanja v programu mednarodne mature

avtor: Tončka Požek-Novak

Procesna in kompetenčna naravnanost učnega načrta za kemijo v programu mednarodne mature se odraža v vsebini in zgradbi maturitetnega izpita: z vidika procesne naravnanosti je poudarjeno zlasti poznavanje, razumevanje in uporaba dejstev, pojmov in povezav med njimi, z vidika kompetenčne naravnanosti pa vpetost problemskih vprašanj v kontekst okoljskih, tehnoloških, biokemijskih, fizikalnokemijskih......vsebin, ki vključujejo temeljne in obvezne izbirne vsebine učnega načrta.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Hidratacija in formiranje strukture materialov s cementim vezivom

avtor: Gregor Trtnik

Razvoj mehanskih karakteristik cementnih materialov je posledica eksotermnih kemijskih reakcij med cementom in vodo, imenovanih hidratacija, in posledično formiranja različnih hidratacijskih produktov. Dinamika hidratacijskega procesa je odvisna od sestave materiala, predvsem vrste in količine cementa, vodo/cementnega razmerja in prisotnosti različnih kemijskih in mineralnih dodatkov ter pogojev okolja. Potek hidratacije najpogosteje spremljamo posredno z merjenjem temperature materiala. V prvem delu prispevka sta tako prikazani dve najpogosteje uporabljeni metodi spremljanja hidratacije – adiabatna kalorimetrija in izotermni pogoji okolice. Na podlagi izvedenih eksperimentov je prikazan vpliv posameznih parametrov sestave materiala in pogojev okolja na potek hidratacije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Izkustveni pristop, da ali ne?

avtor: Margareta Vrtačnik in Lea Janežič

V prispevku so opisani rezultati izvedbe izkustvenega pristopa, zasnovanega na enoti »Ocena učinkovitosti metod odstranjevanja bakrovih ionov iz odpadnih vod« ter vpliv na trajnost in kakovost znanja. Enota je bila testirana z dijaki 2. in 3. letnika gimnazije Ledina v š.l. 2010/2011. Trajnost in kakovost znanja eksperimentalne skupine je bila statistično pomembno na višji ravni od znanja kontrolne skupine. Vendar sta tako kontrolna kakor eksperimentalna skupina dijakov pri nalogah, kjer je bilo potrebno pravilne izbire utemeljevati, odpovedali, saj so bile utemeljitve dijakov nepopolne, ali celo napačne oz. jih sploh ni bilo. Rezultat je odraz prakse poučevanja kemije v naših šolah, kjer učitelji zelo redko usmerjajo dijake v kritične razprave, ki bi bile povezane z eksperimentalnim delom, ki je vse preveč pogosto ločeno od teoretične razlage.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Možnost uporabe očiščene odpadne vode za namakanje v kmetijstvu

avtor: Darko Drev, Jana Meljo, Tanja Mohorko

Današnje stanje tehnike omogoča tako učinkovito čiščenje odpadnih voda, da je možna njihova uporaba za namakanje v kmetijstvu in v mnoge druge namene. Še pomembnejše pa je dejstvo, da dosegajo popolno mikrobiološko čiščenje, kar je osnovni pogoj za uporabo očiščene odpadne vode za namakanje v kmetijstvu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Partnersko kmetijstvo – preprost in učinkovit sistem prehranske verige

avtor: Anja Horvat Jeromel

Partnersko kmetijstvo kot oblika distribucije svežih živil se je začelo že v 60. letih v Nemčiji, Švici in na Japonskem, nato se je v 80. razširilo tudi v Združene države in se potem znova vrnilo v Evropo – v Veliko Britanijo in Francijo. Partnersko kmetijsko kot nova oblika socialnegaekonomskega modela pa se je do danes uspešno razširilo tudi v Sloveniji. Prek partnerskega kmetijstva se lahko vsi, ki nimajo svojega vrta, povežejo z ekološko kmetijo, ki postane njihova kmetija in jim celotno sezono dostavlja svežo domačo sezonsko hrano. Na ta način pridejo do kakovostnih, cenovno ugodnih živil iz preverjenega vira, hkrati pa malim kmetom omogočijo preživetje, manjša tržna tveganja, socialno varnost, solidarnost in lokalno etično potrošnjo. Ekološko v pravem pomenu besede tako pomeni lokalno. S tem se ohranja tradicijo, povezavo mesta in podeželja, biološko pestrost, zdravje, povezanost z naravo, okoljem. Zmanjšuje se emisije v okolje, ustvarja se manj embalaže in spodbuja se recikliranje. Pridelava kakovostne hrane in svojevrstna distribucija ponujata kar nekaj različnih oblik organizacije oziroma povezave med kmeti in odjemalci. Navadno pa si vsaka kmetija ta odnos uredi tako, da ustreza njenim specifikam.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Energetsko učinkovit projekt OŠ Brezovica

avtor: Marija Premrl

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani je na 14. dnevih energetikov doživela potrditev, da je varovanje okolja in varčevanje z energijo pomembna pot v prihodnost. Tako je bil prizidek k šoli razglašen za najboljši energetsko učinkovit projekt. Prav tako pa so bralci revije Finance v isti kategoriji našemu prizidku namenili največ glasov. Projekt je bil zasnovan tako, da ni izbrisal dotedanje zgodovine, ampak je arhitekt želel z njim povezati preteklost s prihodnostjo in seveda čim manj materiala zavreči ter ga ponovno uporabiti. Dobili smo sodobno zgradbo z inovativnimi detajli, ki imajo vsak svoj pomen. V prizidku je veliko inovacij, ki poskrbijo za večje ugodje učencev in delavcev v zgradbi tako pozimi kot poleti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Ekološki projekt na Gimnaziji Bežigrad: Hidroenergija

avtor: 3 G razred

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije, in sicer proizvedemo kar 21,6 % celotne električne energije na svetu z izkoriščanjem hidroenergije. To energijo izkoriščamo s hidroelektrarnami, količina pridobljene energije pa je odvisna od višinske razlike vodnega padca ter količine vode.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.