Kemija v šoli in družbi

Leto: 2012
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Oscilirajoče reakcije - 2. del

avtor: Matej Huš, Klara Retko

V drugem delu prispevka smo zbrali, preiskali in optimizirali postopke za izvedbo dveh oscilirajočih kemijskih reakcij. Recepture so zasnovane tako, da so poskusi ponovljivi, vizualno privlačni in poučni. Opisali smo kemijsko ozadje obeh reakcij in podali natančne recepte za izvedbo reakcij v srednjih šolah. Prispevek zaokrožujejo posnetki pričakovanih rezultatov ter predlog za vpeljavo v učne načrte.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba fluorescenčnih barvil kot emisijskih občutljivcev pri kemiluminiscenčnih reakcijah v vodnem mediju

avtor: Marko Jeran, Sanja Cvar, Ajda Podgoršek

V prispevku je prikazana kemiluminiscenčna aktivnost oksidacije hidrazidov aromatskih karboksilnih kislin s pomočjo modelnega emisijskega občutljivca fluoresecina. Kemiluminiscenca je pojav, pri katerem nastane molekula v elektronsko vzbujenem stanju, ki med vrnitvijo v osnovno stanje sprosti energijo v obliki svetlobe. Do omenjenega procesa pa lahko pride tudi preko akceptorske molekule, ki energijo sprejme neposredno od vzbujenega stanja, ki nastane ob reakciji. Opisanim molekulam pravimo emisijski občutljivci, ki so po osnovi fluorescenčno aktivna organska barvila. V eksperimentalnem delu prikazujemo ustrezen postopek za uvedbo fluoresceina v kemiluminiscenco luminola (kot modelnega reagenta hidrazidov aromatskih karboksilnih kislin) v vodnem mediju. Rezultati meritev kažejo, da povečana koncentracija fluoresceina v reakcijski zmesi povzroči premosorazmerno povečanje intenzitete emitirane svetlobe. Hkrati se spreminja tudi barva emisije in v primerjavi z začetno postaja vedno bolj izrazito fluorescentno zelena.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Učinkovanje antioksidantov v emulziji

avtor: Helena Abramovič

V emulzijah so maščobe še posebno občutljive na oksidacijo. Prispevek obravnava problematiko oksidacije maščob, razloži mehanizme antioksidativnega učinkovanja v emulziji, poda povezavo med strukturo spojin in njihovim antioksidativnim učinkom ter opiše tiste lastnosti emulzije, ki vplivajo na oksidativno stabilnost maščob.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Snovi za izboljšanje živil – živilski encimi

avtor: Bara Hieng

„Encim za živilo“ pomeni izdelek, ki je pridobljen iz rastlin, živali ali mikroorganizmov ali iz njihovih izdelkov, in tudi izdelek, ki je pridobljen s postopkom fermentacije z uporabo mikroorganizmov in vsebuje enega ali več encimov, ki lahko katalizirajo posebne biokemične reakcije, in se dodaja živilom za tehnološke namene na kateri koli stopnji proizvodnje, predelave, priprave, obdelave, pakiranja, prevoza ali hrambe živil.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Raziskovalno delo dijakov: Coca-Cola, ena in edina?!

avtor: Gašper Žun, Eva Kryštufek, Rok Rudež

Želja po raziskovanju je glavno gonilo razvoja in napredka, saj le tako lahko pridemo do novih spoznanj. Sva srednješolca, ki sva se lotila raziskave prisotnih snovi v kokakolah, da bi širši krog ljudi seznanila z njimi. Pri raziskovanju sva se držala ustaljene metodologije ter se spoznala in se naučila rokovati z analiznimi instrumenti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Izboljševanje učinkovitosti zmanjševanja vodnega odtisa

avtor: Zvone Balantič, Branka Balantič

Prizadevamo si izboljšati učinkovitost zmanjševanja vodnega odtisa, ki ga odtisnejo porabniki vode v svojih okoljih. Pri vodnem odtisu ni pomembna le porabljena voda, ki prispe iz vodovodnega omrežja in se umika v odtočne kanale, pač pa je treba opozarjati tudi na t.i. virtualno vodo. Pri spodbujanju učinkovitosti zmanjševanja vodnega odtisa se lahko opremo na bilančni diagram vodnega odtisa in virtualne vode v državi. Bilančni diagram je vezan na standardno razumevanje vodnega odtisa in prikazuje njegove deleže, ki jih je moč tudi ovrednotiti in jih prikazati v medsebojnem razmerju glede na druge države.Razvojni koraki lahko učinkovito vplivajo na miselnost uporabnikov, od katerih je neposredno odvisna tekoča poraba vode. Po principu logičnega razvrščanja polja množic razumevanje in obravnava porabe vode postaneta bolj intenzivna in pripomoreta k verodostojni obravnavi tematike tudi v lokalnem okolju, kjer lahko zberemo podatke o porabnikih, zabeležimo tehnološke napake in izvedemo meritve količine porabljene in zavržene vode. Nacionalna priporočila za porabo vode težijo k zmanjševanju vodnega odtisa, ki ga ustvarimo v vseh življenjskih okoljih. Izboljševanje učinkovitosti je treba graditi že na začetku izobraževalne vertikale in jo neprestano graditi in poglabljati.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Integralna ekonomija in družba – povezovanje in sinteza za trajnostni razvoj

avtor: dr. Darja Piciga

Globalni izzivi v kontekstu družbe znanja zahtevajo tako korenite spremembe v mišljenju in ravnanju posameznikov in socialnih skupin, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Zaradi obsega in zapletenosti problemov, ki jih je treba reševati, so potrebni tudi novi načini učenja, mišljenja in delovanja, kot na primer interin transdisciplinarno sistemsko in inovativno mišljenje. Poleg tega je nujno črpati iz bogate zakladnice svetovnih kultur (transkulturnost). Tako novo, integralno paradigmo sta razvila alternativna ekonomista Lessem in Schieffer: trajnostna integralna družba je tista, ki je našla dinamično ravnotežje med svojim »južnim« okoljskim ali oživljajočim sektorjem, ki zajema naravo in skupnost; svojim »vzhodnim« civilnim sektorjem, ki vključuje kulturo in duhovnost; svojim »severnim« javnim sektorjem, ki zajema upravljanje (governance), znanost in tehnologijo; svojim »zahodnim« zasebnim sektorjem, ki zajema finance in podjetništvo; in končno, svojim moralnim središčem, ki zajema vero in humanost. Avtorja sta predstavila pravo bogastvo delujočih modelov integralne ekonomije s celega sveta in jih prepričljivo razložila s pomočjo svoje teorije: zadruga Mondragon; SEKEM, trajnostna skupnost v egiptovski puščavi (osnovne značilnosti teh dveh primerov so v članku na kratko predstavljene); Grameen, »Banka za revne«; Sarvodaya Shramadana gibanje; Globalna zveza za vrednotno bančništvo (GABV) s Triodos banko ter drugi primeri. Vsak model izhaja iz svoje kulture, temelji na moralnem jedru in na svojstven način združuje vse štiri svetove. Integralna teorija štirih svetov in centra predstavlja uporaben teoretični okvir in podlago za praktično delovanje v smeri trajnostnega razvoja. V okviru vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj pa integralna ekonomija lahko prispeva h kompetencam za trajnostno podjetništvo in k pripravljenosti na širše globalne izzive.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba različnih vrst gnojil na športnih in rekreacijskih zelenih površinah v luči varovanja okolja

avtor: dr. Jože Podgoršek

Športne in rekreacijske zelene površine (golfska in nogometna igrišča, parki ipd.) morajo pri sodobnih uporabnikih teh površin odgovarjati številnim standardom. Zaradi tega se vzdrževalci teh površin z različnimi agrotehničnimi ukrepi trudijo vzdrževati travno površino v uporabni kondiciji glede na vrsto rabe (igre) in privlačno na pogled. V ta namen uporabljajo tudi gnojenje kot eden izmed najpomembnejših ukrepov za izboljšanje vizualne kvalitete travne ruše. Pri tem pogosto pretiravajo, predvsem pa uporabljajo napačna gnojila s prehitrim in kratkotrajnim delovanjem, kar lahko povzroča izpiranje dušika v podtalje. V ta namen smo na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma opravili ekološki gnojilni poizkus, s katerim smo potrdili domnevo, da izbor gnojil s hitrim sproščanjem dušika ni primerno za gnojenje športnih in rekreacijskih zelenih površin. Prav tako smo potrdili domnevo, da uporaba klasičnih gnojil sprošča neporabljen dušik v okolje in podtalnico.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.