Kemija v šoli in družbi

Leto: 2012
Mesec: september
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Oscilirajoče reakcije – 1. del

avtor: Matej Huš

Oscilirajoče kemijske reakcije so nenavaden primer reakcij, kjer se med potekom reakcije pred vzpostavitvijo ravnotežja koncentracije intermediatov periodično spreminjajo. Če intermediate vidimo s prostim očesom, lahko oscilacije opazujemo. Gre za zanimiv razred reakcij, ki so bile odkrite relativno pozno, saj so kemiki dolgo časa menili, da oscilirajoče kemijske reakcije ne morejo obstajati. V prvem delu prispevka si ogledamo zgodovinski razvoj oscilirajočih reakcij, njihove najpomembnejše predstavnice in matematični formalizem, s katerim jih lahko v poenostavljeni obliki zapišemo. Predstavimo tudi povezavo med kemijskimi oscilacijami in nekaterimi drugimi primeri periodičnosti v naravi, za opis katerih se uporabljajo ista matematična orodja. V drugem delu prispevka bomo obravnavali še kemijsko ozadje nekaterih oscilirajočih reakcij, podali recepte za njihovo izvedbo v srednjih šolah in rezultate.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Povezava med programskima paketoma Polymath in Excel

avtor: Severina OREšKI

Predstavljeni so avtomatski izvozi problemov iz Polymathovih programov v Excel, kjer se rešijo z Excelom. Na različnih kemijskih primerih so prikazani izvozi nelinearnih enačb, navadnih diferencialnih enačb, polinomne regresije in nelinearne regresije. Opisana povezava Polymatha in Excela razširja uporabo Excela v tehniške namene.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Slovenija na Mednarodni kemijski olimpiadi 2012 v Washingtonu, ZDA

avtor: Andrej Godec

Slovenska ekipa se je udeležila 44. Mednarodne kemijske olimpiade v Washingtonu DC. Na letošnji olimpiadi, ki je trajala od 21.7. do 30.7.2012, je sodelovalo 72 držav. Vsako državo lahko zastopajo največ štirje dijaki, ki so bili najboljši na nacionalnih pripravah. Slovensko ekipo so zastopali Omar Alhady (gimnazija Bežigrad), Nejc Čeplak (II. gimnazija Maribor), Rok Kaufman (gimnazija Vič) in Rok Narobe (gimnazija Ledina). Mentorja ekipe sva bila dr. Helena Prosen in dr. Andrej Godec, oba FKKT.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Primeri nalog iz Olimpiade 2012

avtor: Prevod: Helena Prosen in Andrej Godec

Primeri nalog iz Olimpiade 2012, ki je potekala v Washingtonu, ZDA.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Znanost se je pričela rojevati z Evo, želja po znanju s Prometejem – ali kako s kemijo od drevesa spoznanja do ukročenega ognja

avtor: Darinka Sikošek

Pod okriljem Out of the box konference (kot sestavine programa RAZ:UM) in v organizaciji Francoskega inštituta v Sloveniji ter Univerze v Mariboru je v petek, 18. maja 2012, potekalo predavanje dobitnika Nobelove nagrade za kemijo 1987 profesorja dr. Jeanu Marie Lehna z naslovom: Od snovi do življenja: kemija? Kemija!

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Odlična uvrstitev študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na XVI. Tehnologijadi v Umagu

avtor: Franc Perdih

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je letos že tretjič sodelovala na tradicionalni Tehnologijadi, ki je tokrat potekala v Umagu med 2. in 6. majem 2012. Tehnologijada je znanstvenošportno tekmovanje študentov naravoslovnotehniških fakultet. Prva Tehnologijada je potekala leta 1960 v Zagrebu, na kateri je sodelovalo več naravoslovnotehniških fakultet takratne Jugoslavije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Alumni – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

avtor: -

Alumni – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani smo poleti 2007 ustanovili z nameni, ki so v jasnem, pravnem jeziku opisani v 5. in 6. členu sprejetega Statuta našega društva. Ne gre le za rahlo nostalgično in sentimentalno obujanje spominov na našo študentsko mladost, ne gre le za gojenje socialnih stikov med nami samimi ampak in predvsem za ustvarjanje organiziranih povezav in priložnosti za aktivno pomoč naši fakulteti, do neke mere naši profesionalni krušni materi. Alumnus je latinski izraz za posvojenca ali pastorka. Množinsko smo torej Alumni ( in ne alumnai v ameriški izgovorjavi) in kot člani velike družine pripadamo Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ljubljanske Univerze.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Problematika ravnanja z nevarnimi odpadki v veliki zdravstveni ustanovi

avtor: Alan Ninčević, Viktor Grilc

Nevarni odpadki v bolnišnici predstavljajo potencialno tveganje za varnost in zdravje zaposlenih, bolnikov in obiskovalcev. Namen raziskave je predstaviti ključne dejavnike, ki zavirajo razvoj na področju ustreznega ravnanja z nevarnimi odpadki v bolnišnici. Z uporabo metod opazovanja, analize in primerjave so prikazani parametri, ki pomembno vplivajo na okoljevarstveno politiko v ustanovi, sistem menedžmenta ravnanja z odpadki in uspešnost realizacije zastavljenih ciljev na področju ravnanja z nevarnimi odpadki. Opravljena raziskava je bila izvedena v bolnišnici Univerzitetni klinični center Ljubljana. Na letni ravni bolnišnica proizvede v povprečju 0,45 kg nevarnih odpadkov na zasedeno posteljo na dan, od tega 0,36 kg nevarnih odpadkov iz zdravstva na zasedeno posteljo na dan. Nevarni odpadki predstavljajo 7,68 % vseh nastalih odpadkov, med katerimi po zahtevnosti ravnanja in količini izstopajo infektivni odpadki (78 %) in odpadki nevarnih kemikalij (18 %). Pri infektivnih odpadkih največ težav predstavlja karakterizacija in ustrezno ločeno zbiranje, pri odpadkih nevarnih kemikalij pa največ težav predstavlja ustrezna karakterizacija odpadka, začasna hramba in način odstranjevanja. Pri obravnavi učinkovitosti delovanja sistema je med sistemskimi dejavniki treba izpostaviti pomanjkanje sprejete transparentne metodologije dela in neizvajanje merjenja in ovrednotenja uspešnosti realizacije zastavljenih ciljev. Med človeškimi dejavniki je bilo zaznati največ težav pri komunikaciji, informiranju, izobraževanju, motivaciji in nizki okoljevarstveni kulturi zaposlenih. Rezultati opravljene raziskave kažejo na negativne trende pri zagotavljanju napredka na področju ravnanja z nevarnimi odpadki, kljub sprejeti novi evropski zakonodaji in upoštevanju smernic na področju ravnanja z odpadki v zdravstvu. Za namen izboljšanja stanja predlagamo implementacijo sheme EMAS ali standarda SIST ISO EN 14006.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Načrtovanje in optimiranje procesa za površinsko obdelavo kovin

avtor: Ambrož Roter, Zorka Novak Pintarič

V prispevku prikazujemo stroškovno in okoljsko optimiranje obrata za površinsko obdelavo kovin. V tem obratu potekajo procesi razmaščevanja, lakiranja in sušenja, ki obremenjujejo okolje z emisijami hlapnih organskih spojin (HOS) in proizvajajo večje količine nevarnih odpadkov v obliki muljev. Podjetje je v sklopu rekonstrukcije zamenjalo postopek razmaščevanja z uporabo organskih topil s postopkom železofosfatiranja. V ta namen je bila zgrajena nova razmaščevalna komora, obstoječa pa predelana v komoro za konvekcijsko sušenje. Izvedena je bila zamenjava energenta (kurilno olje) z zemeljskim plinom. Za posodobljen proces smo razvili nelinearni optimizacijski model, ki optimira porabo in lastnosti surovin, porabo zemeljskega plina, emisije HOS in celotne stroške. Lastnost surovine je izražena z vsebnostjo HOS, ki je optimizacijska spremenljivka in se določi ob dodatnem okoljskem pogoju, da zakonsko predpisana ciljna emisija HOS ni presežena. Dobljene rezultate primerjamo s podatki iz literature (npr. dokumenti BREF) in optimiranje po potrebi iterativno ponovimo z dodatnimi pogoji. Optimiran proces ima za 15 % nižje skupne stroške kot pred rekonstrukcijo in bistveno nižje emisije HOS od ciljnih. Neto sedanja vrednost naložbe je pozitivna in doba vračanja 1,5 leta.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.