Kemija v šoli in družbi

Leto: 2012
Mesec: maj
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Uporaba modernih mikroskopskih tehnik v biokemijskih raziskavah

avtor: Tina Zavašnik Bergant

Uporaba modernih mikroskopskih tehnik je pogosto vključena v kemijske in biokemijske raziskave. S pomočjo konfokalnega mikroskopa spremljamo biokemijske reakcije in obnašanje molekul, ki smo jih predhodno označili s fluorescenčnimi barvili. Interakcije med celičnimi proteini v živih celicah lahko izmerimo s Ftehnikami.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


»Vedeževanje« v kemiji in matematiki

avtor: Natalja Fjodorova

V prispevku je prikazano, kaj je kemometrija (matematična kemija) in kako lahko naredimo model za napoved toksičnih lastnosti spojin z uporabo metode umetnih nevronskih mrež. S tem lahko zmanjšujejo število živali, ki jih uporabljajo za testiranje kemijskih spojin.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


ZEOLITI – naravni zdravilci I.

avtor: Martina Tratnjek Perc, Branko Družina

Naravni minerali zeoliti, so vulkanskega izvora in so znani že od leta 1756, ko jih je prvi opisal švedski raziskovalec Axel Fredrick Crønstedt. Naravni minerali – zeoliti so kristalinični hidrati alumosilikatov z alkalijskimi in zemljo alkalijskimi kationi in jih v naravi najdemo več kot 270 različnih vrst. Njihove lastnosti so predvsem izredna adsorpcija, izmenjava kationov in katalitske lastnosti, ki so uporabne pri mnogi kemijskih procesih v industriji in kmetijstvu. Raziskave zeolitov potekajo že nekaj desetletji, posebno intenzivne pa so postale po letu 1960.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba neporušne ultrazvočne metode za analizo vpliva superplastifikatorjev in hiperplastifikatorjev v materialih s cementnim vezivom

avtor: Gregor TRTNIK

Prispevek prikazuje pomembnost vpliva superplastifikatorjev in hiperplastifikatorjev kot najpogosteje uporabljenih kemijskih dodatkov v betonu na proces vezanja materialov s cementnim vezivom. Prikazana je možnost uporabe nove, neporušne ultrazvočne metode za analizo vpliva teh dodatkov na proces formiranja strukture omenjenih materialov. Uporaba kemijskih dodatkov in omenjene neporušne preiskave pomembno prispevata k hitrejši in ekonomičnejši gradnji ter manjši porabi materiala in s tem pripomoreta k odgovornemu gospodarjenju z okoljem.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Obletnice v letu 2012

avtor: Franc Perdih

ameriški kemik John Bennett Fenn (1917–2010), japonski kemik Koiči Tanaka (1959) in švicarski kemik Kurt Wüthrich (1938) so prejeli Nobelovo nagrado za kemijo za razvoj metod za identifikacijo in določanje strukture bioloških makromolekul. Fenn in Tanaka sta razvila ionizacijske metode za masnospektrometrično analizo bioloških makromolekul, Wüthrich pa je razvil metodo določanja strukture bioloških makromolekul v raztopini s pomočjo jedrske magnetne resonace.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Odpadki v morju in prva ocena prisotnosti mikrodelcev plastike v slovenskem morju

avtor: Andreja Palatinus, dr. Andrej Kržan, Janez Forte in dr. Monika Peterlin

Raziskave o prisotnosti odpadkov v morju ter zavedanje o njihovih negativnih učinkih so v zadnjih letih čedalje številčnejše. K temu je pripomoglo tudi sprejetje Okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES), ki kot prva direktiva obravnava odpadke v morju kot znak ekološkega stanja morskega okolja. Z raziskavo v slovenskem morju novembra 2011 smo dokazali prisotnost mikroplastike v vseh vzorcih vodne površine morja. Skrb za onesnaženost vodnega okolja z mikroplastiko, ki dokazano prehaja v organizme sesalcev in drugih vrst morskih živali, ki so del prehrane človeka, nas žene naprej, k novim raziskavam o prisotnosti mikroplastike v vseh vodnih okoljih Slovenije (reke, jezera).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Recikliranje starih in zelo poškodovanih motornih vozil

avtor: Dr. Branko Družina

Do leta 2001 so bila zavržena in nerabna motor na vozila v slovenskih predpisih opredeljena kot komunalni odpadek. Februarja 2001 smo v Slove niji sprejeli predpis po katerem tovrstni »odpadki« spadajo med nevarne odpadke Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske jav ne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Ur.l. RS, št. 18/2003, 135/2003, 32/2004, 32/2004, 32/2004,106/2005, 32/2006, 57/2006, 106/2006).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Načrtovanje energetske učinkovitosti objektov

avtor: Andrej Pirc

V tem prispevku je v uvodu obravnavan opis bivalnega ugodja, ki ga je treba zagotavljati pri načrtovanju objektov. V nadaljevanju so predstavljeni najbolj pomembni vplivni parametri objekta in pa optimizacijski model, ki s svojim pristopom in celovito oceno vseh vplivnih parametrov omogočajo napredno načrtovanje energetsko učinkovitih objektov, ki v vsej svoji dobi dobro služijo svojemu namenu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Priloga GO v šoli in vrtcu

avtor: -

Gospodarjenje z odpadki predstavlja enega izmed večjih izzivov sodobne družbe in je hkrati povezan z ekonomsko močjo prebivalstva. Z naraščanjem standarda in urbanizacijo naselij narašča tudi število odpadkov, ki jih proizvedejo gospodinjstva. Razvite države pridelajo že več kot 600 kg odpadkov letno na prebivalca. Slovenska gospodinjstva še ne dosegajo takih količin, vendar se jim bližajo, zadnji podatki kažejo, da vsak državljan »prispeva« 449 kg letno odpadkov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.