Kemija v šoli in družbi

Leto: 2012
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Analiza besedil v slovenskih učbenikih za kemijo v osnovni šoli 3. del

avtor: Mojca Marinč, Saša A. Glažar, Iztok Devetak

Prva dva dela prispevka sta obravnavala strukturne in slikovne značilnosti osnovnošolskih učbenikov za kemijo. V tem prispevku pa so podane značilnosti besedil v učbenikih. Ugotovljeno je, da več učbenikov pomeni tudi večjo pestrost pri podajanju učnih vsebin v šoli. Tako kot v prvem in drugem delu članka, je tudi v tem delu v raziskavo vključenih enajst slovenskih osnovnošolskih učbenikov za kemijo, od tega šest za osmi razred in pet za deveti razred osnovne šole. V vseh analiziranih učbenikih je učna vsebina podana na podoben način. Podani so poudarki na posameznih didaktičnih elementih v besedilih različnih učbenikov. Ugotovljeno je, da vsi učbeniki podajajo vsebine podobno, da je obseg besedila v nekaterih večji, kot v drugih, da pa vsi vključujejo zanimivosti, ne vsebujejo pa vsi vprašanj in nalog za utrjevanje in preverjanje znanja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Organske molekule in čas Strukturne spremenljivosti organskih spojin

avtor: Miha Tišler

V članku želimo prikazati življenjske dobe nekaterih organskih molekul glede na različne strukturne spremembe in njihov vpliv na okolje. Omenjene so kemične spremembe v času femtokemije, tavtomerija, azidotetrazolna izomerizacija, valenčna izomerizacija, uporaba določenih izotopov v medicini in arheometriji ter življenjske dobe nekaterih za okolje pomembnih organskih spojin.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Mikrobioreaktorji

avtor: Polona Žnidaršič Plazl

Podobno kot je v prejšnjem stoletju mikroelektronika pomenila preobrat za informacijsko tehnologijo, predstavlja v tem stoletju mikroreaktorska tehnologija prelomnico in pomemben dejavnik razvoja na številnih področjih, od proizvodnje gorivnih celic, farmacevtske in kemijske industrije, do medicinske tehnologije, biotehnologije in okoljevarstva. Narava v številnih procesih že tisočletja uporablja prednosti mikrometrskega nivoja, saj so žive celice v bistvu biokemijski mikroreaktorji, večcelične oblike življenja pa izkoriščajo koncept povečanja števila (angl. numberingup) v množici različic. Za razliko od narave sta znanost in tehnologija šele pred kratkim začeli izkoriščati pojave na mikro nivoju za praktično uporabo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pravna ureditev področja novih živil v Evropski uniji z novostmi

avtor: Bara HIENG

Pred letom 1997 so se na notranjem trgu Evropske skupnosti nenadzorovano pojavljala živila in živilske sestavine brez podatkov o varni uporabi v prehrani ljudi, zato se je Evropska unija odločila za ureditev področja novih živil. To področje ureja Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami z vsemi spremembami.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Predstavitev Tehnološko raziskovalnega centra JUB – TRC JUB

avtor: Bernarda Bardutzky

Tehnološko raziskovalni center JUB ( krajše TRC JUB) je bil ustanovljen 1. januarja 2008 ob reorganizaciji družbe JUB. Nastal je iz razvojnega oddelka družbe JUB, d. d., in je danes ena od hčerinskih družb v skupini JUB pod okriljem matične družbe JUB H.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Sejem izobraževalnih tehnologij BETT 2012

avtor: Nejc Zakrajšek

Sejem Bett je letos še zadnjič potekal v tradicionalnem londonskem Olympia Centru, saj se zaradi vse večjega zanimanja obiskovalcev za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v poučevanju drugo leto seli v večji Excel Center. Tudi v letošnjem letu so bile na sejmu prikazane številne novosti, v prispevku so na kratko opisane le nekatere zanimivejše s področja kemije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Zakaj voda in plastika nista dober par

avtor: Anže Ulčar

Pitje vode je bilo še do nedavnega omejeno na uživanje vode iz vodovoda, ki je v večini Slovenije odlične kakovosti. Skupaj z ostalimi trendi se je z zahoda počasi in neopazno prikradla navada uživanja embalirane vode. Sprva na dopustu v krajih, kjer nismo poznali kakovosti tamkajšnje vode iz vodovoda, nato kot priročen način ohranjanja naše mobilnosti, vse več ljudi pa embalirano vodo že uporablja za redno uživanje. Tako smo Slovenci v letu 2009 popili že 56 l embalirane vode na prebivalca.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pasti nekritičnega uvajanja tehnologij mehansko biološke obdelave odpadkov – MBO

avtor: mag. Andrej Ivanc

Strategija Evropske unije o ravnanju z odpadki vsebuje naslednje glavne cilje: zmanjšanje celotne količine odpadkov; povečanje ločenega zbiranja še koristnih odpadkov – sekundarnih surovin; čim večja snovna izraba odpadkov; izkoriščanje energetskega potenciala odpadkov; ustrezna obdelava ostankov odpadkov pred končnim odlaganjem. Obdelava mora zmanjšati vplive odloženih ostankov na okolje in zmanjšati potrebni prostor za odlaganje.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pesticidi kot nevarna kemija in ekološko kmetovanje kot dobra alternativa

avtor: Lea Cirnski, mag. Mojca Žgeč

Kemijske snovi so postale del ekosistema, zato je dandanes na Zemlji malo takšnih živih bitij, ki ne bi bila izpostavljena vplivom kemikalij. Ljudje veliko teh pojemo in popijemo skozi hrano in vodo, ki jo uživamo. Številne med njimi so škodljive za naše zdravje že v majhnih količinah. Pomembno je, da smo o tem informirani, saj se jim lahko na tak način uspešno izognemo. Preberite članek in delujte!

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Problem odlagališč odpadkov v Sloveniji danes

avtor: dr. Branko Družina

Problem o katerem poročajo mediji zadnje dni je povezan z odlagališči komunalnih odpadkov v nekaterih občinah. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je izdala negativne odločbe za Komunalno podjetje Ormož, Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Javno komunalno podjetje Tržič, Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, Komunalo Nova Gorica, Javno podjetje Komunala Laško, Javno komunalno podjetje Grosuplje, Podjetje za gospodarjenje z odpadki Čisto mesto Ptuj, Komunalo Trebnje, CEROD Novo mesto in Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina. To pomeni, da morajo omenjena podjetja zapreti odlagališča komunalnih odpadkov v svojih občinah, s tem pa nastane velik problem, kam naj omenjena podjetja odvažajo komunalne odpadke svojih občanov, saj v Sloveniji še vedno velja odločba, da je prepovedano odlagati komunalne odpadke iz ene občine na odlagališče v drugi občini. Kakšne bodo rešitve tega problema v posameznih občinah in kaj bo storila država, konkretno Ministrstvo za okolje in prostor, še ni znano.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Priloga GO v šoli in vrtcu

avtor: Družba TETRA PAK

Projekt Ekopaket je v šolskem letu 2010/2011 potekal že četrto leto zapored. Odzivi in domiselnost sodelujočih mentorjev, otrok in učencev v preteklem šolskem letu so spodbudili partnerje, da so projekt v šolskem letu 2010/2011 nadgradili in razširili. Zato je Ekopaket postal tudi eden od štirih obveznih projektov v tematskem sklopu Odpadki v programu Ekošola kot način življenja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.