Kemija v šoli in družbi

Leto: 2011
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Kaj je v notranjosti sladke paprike? Premišljevanje o notranjosti rastlin

avtor: Dušan Krnel, Branko Družina, Thomas McCloughlin

Članek predstavlja eno od poti do uresničevanja različnih idej o sodobnem pouku naravoslovja. Primer je vzet iz kemije rastlin in je primeren za učence višjih razredov osnovne šole in nižjih razredov srednjih šol. V članku želimo pokazati, kako lahko iz navidezno preprostega vprašanja »Kaj je v notranjosti sladke paprike«, razvijemo kompleksno učno situacijo, ki vodi do realizacije učnih ciljev na svojstven način. Prikazan je pristop, ki združuje deklarativna znanja (plini pri fotosintezi) in procesna znanja (metode raziskovanja) ter sledenje lastnim miselnim procesom (metakognitivna znanja). Po »šolskem raziskovanju« notranjosti plodu paprike je bila narejena tudi analiza plinov v notranjosti sladke paprike, ki je pokazala povečano koncentracijo ogljikovega dioksida. Ta je bila okoli 200krat višja kot v zraku, kar je dobro izhodišče za novo raziskovanje.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Analiza slikovnega materiala v slovenskih učbenikih za kemijo v osnovni šoli

avtor: Mojca Marinč, Saša A. Glažar, Iztok Devetak

V poučevanju naravoslovja se na vseh ravneh izobraževanja pogosto uporabljajo različne metode vizualizacije, ki omogočajo, da si abstraktne naravoslovne pojme učenci čim bolj predstavljajo in jih razumejo. V kemijskih učbenikih so tako različni vizualizacijski elementi, npr.: fotografije, slike, sheme, skice, načrti ... V prispevku dajemo poudarek obravnavi slikovnega materiala kot didaktičnega elementa učbenika. Na osnovi analize slikovnega materiala bodo primerjani učbeniki za posamezni razred osnovne šole. V raziskavo je bilo vključenih enajst učbenikov, od tega šest za osmi razred in pet za deveti razred osnovne šole. Vsi analizirani učbeniki učno vsebino predstavljajo na podoben način, vendar z različnimi poudarki na slikovnem materialu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pretvorba bioplina v sintezni plin s pomočjo heterogenih katalizatorjev na osnovi plemenitih kovin

avtor: Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Peter Djinovič, Albin Pintar

Suhi reforming metana predstavlja obetaven katalitski proces za sintezo vodika iz bioplina kakor tudi za odstranjevanje toplogrednih plinov in njihovo pretvorbo v sintezni plin. Pretvorbo ogljikovega dioksida in metana v vodik in ogljikov monoksid smo izvajali na namensko sintetiziranih heterogenih katalizatorjih, 3 ut. % Ru/γAl2O3 in 2 ut. % Rh/CeO2. V cevni reaktor s strnjenim slojem katalizatorja smo uvajali nerazredčene modelne plinske mešanice bioplina z molarnimi razmerji CH4 /CO2 od 0,7 do 2,3. Katalizator Rh/CeO2 je med temperaturno programiranimi aktivnostnimi poskusi deloval stabilno, medtem ko je aktivnost Ru/γAl2O3 zaradi sintranja katalizatorja počasi upadala. V stabilnostnem poskusu sta oba preizkušena katalizatorja ohranila dobro aktivnost.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Varna hrana

avtor: Bara Heing

Leta 2004 je Republika Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Takrat je v Sloveniji pričela veljati tudi vsa evropska zakonodaja s področja varne hrane. Varna hrana je torej področje zakonodaje in o varni hrani oziroma živilih govorimo takrat, ko so leta skladna z zakonodajo, ki ureja to področje.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Centri odličnosti priložnost za razvoj in gospodarski preboj

avtor: Miran Gaberšček, Rada Drnovšek

Centri odličnosti (CO) so v Sloveniji obstajali že v času prejšnje finančne perspektive Evropske unije (EU), z zadnjim izborom Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki je potekal v letu 2009, pa smo pri nas dobili osem novih CO.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.