Kemija v šoli in družbi

Leto: 2011
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Strukturna analiza trenutno veljavnih slovenskih učbenikov za kemijo v osnovni šoli (1. del)

avtor: Mojca Marinč, Saša A. Glažar, Iztok Devetak

Učbeniki so primarni vir informacij za učenje in poučevanje, zato je pomembna njihova kakovost. Za večino predmetov je za posamezen razred potrjenih več učbenikov različnih avtorjev. Prvi prispevek je namenjen splošni strukturni analizi učbenikov za kemijo. Sledila bosta še dva prispevka, v katerih bosta predstavljena slikovni in besedilni material analiziranih učbenikov. V raziskavo je bilo vključenih enajst osnovnošolskih učbenikov različnih založnikov, od tega šest za osmi razred in pet za deveti razred osnovne šole. Učbeniki, ki so namenjeni istemu razredu, se bistveno ne razlikujejo med seboj glede števila strani in poglavij. Vsi vsebujejo vsa predpisana poglavja in s tem kemijske pojme iz učnega načrta, le da nekateri vsebujejo še dodana poglavja s specifično vsebino.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Izdelava baze podatkov spletnih virov za poučevanje in učenje kemije z uporabo interaktivne table

avtor: Darinka Sikošek, Franja Urbanč, Tina Steineker, Zala Mirnik, Melina Gruškovnik

Uporaba interaktivne table pri pouku kemije je bila naloga študentov dveh vpisnih generacij (v obdobju od 2008 do 2010) pri predmetu Didaktika kemije 2 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru . V času aktivnega sodelovalnega dela je potekala gradnja interne baze spletnih povezav do didaktičnih gradiv, uporabnih pri poučevanju in učenju kemije z interaktivno tablo. V ta namen so bila proučena številna spletno dosegljiva gradiva, od interaktivnih nalog do gradiv za delo z metodo didaktičnih iger in metodo dela z modeli.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Spletni sistem za preverjanje znanja

avtor: Benjamin Kralj

Možno je ustvariti spletni sistem za preverjanje znanja, ki ga lahko uporabljamo povsod, kjer imamo možnost dostopa do medmrežja. Sistem, ki omogoča oseben pristop in medsebojno primerljivost dosežkov učencev, razredov in šol ter vrednotenje tako dela učencev kot učiteljev, pri učencih pa spodbuja tudi učenje učenja, ima lahko pomemben vpliv pri izboljšanju učnega procesa. Tak sistem za preverjanje in utrjevanje znanja najdemo na naslovu www.tiktaktest.si, katerega način delovanja in njegova uporaba je opisana v tem prispevku.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kemijski eksperiment kot sestavni del učne enote

avtor: Tončka Požek-Novak

Kompetenčno naravnan učni načrt za kemijo v gimnaziji izpostavlja aktivnega učenca ter pomembnost konteksta učenja za razumevanje kemijskih pojmov. Gre za soodvisnost vsebine (znanja), ki naj bi ga dijaki pridobili, procesov, ki jih morajo dijaki izvajati, ter situacije ali konteksta, v katerem se dijaki srečujejo z izbranim kemijskim problemom. Pričujoči članek predstavlja eksperimentalno vajo – kvalitativno in kvantitativno analizo askorbinske kisline (vitamina C) v kontekstu biokemijskih procesov v živih organizmih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Redke zemlje

avtor: Janez Strnad

Zanimanje za elemente, ki jih štejemo med redke zemlje, narašča. Zadnje čase so nekateri od njih postali nepogrešljivi pri prenašanju sporočil. Prve redke zemlje so v kemijo stopile proti koncu 18. stoletja. V 19. stoletju so jih postopno pridobili v čisti obliki in ugotovili njihove kemijske lastnosti. V prvi polovici 20. stoletja so razvozlali zgradbo njihovih atomov in jih v drugi polovici začeli v večji meri uporabljati. V 21. stoletju je teh elementov začelo primanjkovati.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Tlakovci in fotokataliza

avtor: TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o.

Tudi v Sloveniji včasih vsebnost strupenih dušikovih oksidov presega dovoljene mejne vrednosti. Najpogostejši vzrok, da je tako, je promet. Podjetje Tlakovci Podlesnik se je prav iz tega razloga odločilo, da proizvede tlakovec, ki pripomore k zmanjšanju onesnaževanja. Zato je v sodelovanju z vodilnim nemškim podjetjem na tem področju izdelalo tlakovce, ki absorbirajo dušikove okside NOx in deluje na principu fotokatalize.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Zmagoslavje študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na XV. Tehnologijadi v Zatonu pri Zadru

avtor: Franc Perdih

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je letos drugič sodelovala na tradicionalni Tehnologijadi, ki je tokrat potekala v Zatonu pri Zadru med 3. in 8. majem 2011. Tehnologijada je znanstveno športno tekmovanje študentov naravoslovno tehniških fakultet.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.