Kemija v šoli in družbi

Leto: 2010
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Od načrtovanja do izvajanja nevarnih demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije

avtor: Darinka Sikošek in Mateja Rus

V članku sta predstavljena metodologija načrtovanja in strategija izvajanja nevarnih demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije v osnovni šoli. Izhajamo iz opredelitve ciljev in pomena izvajanja nevarnih demonstracijskih eksperimentov pri poučevanju in učenju kemije, čemur sledi prikaz posameznih metodoloških faz načrtovanja in strategije izvedbenih korakov, do navedbe konkretnega primera nevarnega eksperimentalnega gesla »Acetilenski pozdrav velikonočnega jutra«. Poseben poudarek velja tudi kompetencam, potrebnim učiteljudemonstratorju za varno izvajanje nevarnega eksperimenta, kakor tudi kompetencam, ki si jih ob opazovanju izvajanja razvijajo učenciopazovalci. V ta namen je oblikovan aktualen primerek didaktičnega gradiva, in sicer demonstracijski list in opazovalni list.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Teorija relativnosti v kemiji: zakaj je zlato zlate barve in živo srebro tekoče?

avtor: Franc Perdih

Relativistični učinek ima velik vpliv na zgradbo atomov elementov z vrstnim številom nad 50. Relativne energije atomskih orbital se spremenijo, pri čemer se s in p orbitale skrčijo (stabilizirajo), d in f orbitale pa se razširijo (destabilizirajo). Relativistična skrčitev 6s orbital ima izrazit maksimum pri zlatu in živem srebru, zaradi česar se lastnosti teh dveh elementov znatno razlikujejo od elementov v isti periodi oziroma skupini.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Antioksidacijska učinkovitost fenolnih spojin

avtor: Veronika Abram, Helena Abramovič, Mihaela Skrt, Milica kač, Nataša Poklar Ulrih

Predstavljamo fenolne spojine, njihovo razdelitev, funkcije in nekatere vidike potencialne uporabe ksantohumola. Podrobneje so opisane le tiste metode določanja antioksidativne učinkovitosti, ki so dokaj enostavne, poceni in odražajo različne načine delovanja fenolnih spojin v vlogi antioksidantov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Mehanizmi in kinetika encimskih reakcij z dvema substratoma

avtor: Mateja Primožič, Željko knez, Maja Habulin

Encimska kinetika s proučevanjem katalitične pretvorbe substratov rabi kot orodje za določevanje mehanizmov encimskega delovanja. Na osnovi dobljenih rezultatov študije encimske kinetike določenega sistema lahko potek reakcije na molekulski ravni opišemo s pripadajočim mehanizmom. Izbira modela za mehanizem je odvisna od zgradbe in organizacije encimske molekule, števila substratov, ki vstopajo v encimsko reakcijo ter reakcijskih pogojev.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Ugotavljanje vsebnosti cinka in cinkovih spojin v rastlinskih vzorcih: okoljski, prehranski in zdravstveni vidik v primeru pomanjkanja cinka

avtor: Andrej Ovca in Johannes Teun van Elteren

V zadnjih letih je vse več pozornosti namenjene mikroelementom in njihovi vlogi v okolju, prehrani in zdravju človeka, tako z vidika njihove esencialnosti kot tudi toksičnosti. Iz vsebine številnih raziskav je moč razbrati, da je pomanjkanje esencialnih mikroelementov vse večji problem, tako v državah v razvoju kot tudi v razvitih državah, pri čemer cink ni izjema. Ker je cink eden ključnih elementov za pravilno delovanje večine oblik življenja na našem planetu, avtorja v prispevku razpravljata o okoljskem, prehranskem in zdravstvenem pomenu njegovega pomanjkanja v rastlinah, ki predstavljajo pomemben vmesni rezervoar cinka oz. eno od povezav, ki zagotavlja njegov prenos iz okolja do človeka. Privzem mikroelementov v rastline namreč odraža njihovo razpoložljivost v zemlji in lahko vpliva tako na obseg, kot tudi na kakovost pridelka v tej meri, da celo predstavlja tveganje za pomanjkanje posameznega elementa v prehrani živali in ljudi. Ker pa za oceno tveganja zgolj ugotavljanje vsebnosti elementa v izbranem vzorcu praviloma ne zadošča več, so vsi trije omenjeni vidiki obravnavani tudi v kontekstu ugotavljanja cinkovih zvrsti. Z ugotavljanjem kemijskih zvrsti posameznega elementa se ukvarja veja analizne kemije, imenovana tudi speciacija, in je nujno potrebna, saj sta tako esencialnost kot tudi toksičnost elementa, pogosto poleg njegove količine odvisna predvsem od njegove fizikalnokemijske oblike, v kateri je prisoten. Pregled znanstvene literature na obravnavnem področju kaže potrebo po dodatnih raziskavah, saj je obseg raziskav na področju speciacije cinka, v primerjavi z nekaterimi drugimi elementi (arzen, živo srebro, selen in svinec), precej skromen.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Stopetdeset let spektralne analize

avtor: Janez Strnad

Prispevek ob stopetdesetletnici opiše članka Gustava Kirchhoffa in Roberta Bunsena, ki ju navadno postavijo na začetek spektralne analize. Obravnava drugi članek, v katerem sta poročala o odkritju cezija in rubidija. Našteje elemente, ki so jih pozneje odkrili po spektru, a ne zasleduje nadaljnjega razvoja spektralne analize. Nazadnje se dotakne težav, na katere naletimo, ko poskusimo ugotoviti, kdo je kaj odkril ali naredil prvi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Velikost molekul

avtor: Tine Golež

Predstavljena je meritev, ki omogoča oceno velikosti molekul vode. Gre za skoraj 200 let staro zamisel Thomasa Younga. Oprema, ki jo potrebujemo za poskus, ne presega inventarja srednje šole. Tudi znanje kemije, fizike in matematike, ki ga potrebujemo pri izpeljavi, ne odstopa od sprejetih učnih načrtov – vsaj za maturante. Poučnost postopka se kaže v tem, kako je domišljija ob znanju potrebna, da zmoremo tudi s preprosto meritvijo (makroskopski svet) oceniti navidez neizmerljivo količino iz mikroskopskega sveta.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.