Kemija v šoli in družbi

Leto: 2009
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Iskanje odgovora o izvoru kiralnosti

avtor: Miha Tišler

Ker je kiralnost neloČljivo povezana z Življenjskimi procesi, so od njenega odkritja dalje znanstveniki nenehno iskali razliČne naČine, da bi pojasnili ta pojav. Raziskave so postale bolj intenzivne, ko so ugotovili, da sodelujejo pri Življenjskih procesih samo ene vrste kiralnih, enantiomernih organskih spojin. Navedeni so razliČni pristopi k reševanju te problematike. Kljub številnim raziskavam je ostalo vprašanje izvora kiralnosti do danes odprto.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Nobelova nagrada za odkrivanje zgradbe ribosoma

avtor: Marko Dolinar

Nobelove nagrade s podroČja znanosti so vedno naza velike znanstvenike, ki imajo vČasih dobre ideje in sem in tja precej sreČe... Tu in tam se zgodi, da jo dobi kdo, ki je bil 'sluČajno poleg', brez nje pa je ostal kdo, ki bi jo morda moral dobiti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Mešanice polielektrolitov in površinsko aktivnih snovi

avtor: Ksenija Kogej

Vodne raztopine, ki vsebujejo polielektrolite in nasprotno nabite ionske površinsko aktivnih snovi ali surfaktanti, imajo vrsto lastnosti, ki so koristne za razne industrijske sisteme in hkrati zanimive za bazične raziskave. Z njimi lahko nadziramo viskoznost, solubilizacijo hidrofobnih molekul, separacijo faz, hidrofobno asociacijo in s tem lastnosti praktičnih sistemov prilagajamo želeni uporabi. V pričujočem prispevku predstavljamo opis pojavov v mešanih raztopinah polielektrolitov in površinsko aktivnih snovi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Bioremediacija z glivami bele trohnobe

avtor: Aleksander Pavko

Na kratko je predstavljena bioremediacija kot zanimiva moŽnost ČišČenja okoljskih polutantov s pomoČjo ligninoencimov, ki jih med svojim metabolizmom tvorijo glive bele trohnobe. Opisana je problematika razgradnje naftnih ogljikovodikov, polikloriranih bifenilov, pesticidov, fenolov, policikliČnih aromatskih ogljikovodikov in neindustrijskih organskih odpadkov. Prikazane so raziskave razbarvanja organskih barvil z encimi gliv bele trohnobe, ki potekajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Označevanje nege tekstila

avtor: mojca lampic

S simboli za nego tekstila proizvajalec tekstilnega izdelka sporoči kupcu, kako naj izdelek čisti, da ga bo ohranil čimdalje lepega. Oznaka petih simbolov za nego daje potrebno informacijo o pranju, beljenju, sušenju, likanju in kemičnem čiščenju.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vpliv prehrane pri prepreČevanju raka na Črevesju

avtor: Dunja Gregorič Exel

Nekateri izsledki so pokazali, da ima hrana pri prevenciji raka velik pomen, predvsem, ko govorimo o maščobah, mesu, vlakninah ter sadju in zelenjavi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Slovenska ekipa na kemijski olimpijadi 2009

avtor: Andrej Godec

Našo drŽavo so zastopali Nika AnŽiČek (Gimnazija BreŽice), Marija Malgaj (Gimnazija Celje), Luka AndrejČiČ (Gimnazija Novo mesto) in Jernej Repas (Gimnazija Slovenj Gradec). Mentorja ekipe sva bila mag. Breda Novak in dr. Andrej Godec, FKKT v Ljubljani.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Utrinki z »NoČi znanstvenic in znanstvenikov 2009«

avtor: Ivan leban

Direktorat za znanost in raziskave Evropske komisije je Že skoraj tradicionalno (petiČ) organiziral in sofinanciral vseevropski znanstveni dogodek z naslovom »NoČ znanstvenic in znanstvenikov 2009«. Podobni so bile Že v letih 2005, 2006, 2007 in 2008. Namen teh »dogodkov« je bil predvsem ta, da bi širšo laiČno javnost na lahkoten, pouČen in zabaven naČin seznanili z znanstvenimi doseŽki. Seveda naj bi sam dogodek popestrili tudi s kemijskimi poskusi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Intervju z mag. TomaŽem ogrinom, vodjem Eksperimentalne šole IjS

avtor: Maruša Hrovat

Magister Tomaž Ogrin je naravovarstvenik, kemik in raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, Ljubljana. Je vodja eksperimentalne šole kemije, kjer izvaja kemijske poskuse s plini in mrzlimi tekočinami. V ponedeljek 9.3. je obiskal Gimnazijo Kočevje, kjer je predstavil del teh poskusov. Po predstavitvi si je vzel nekaj Časa in odgovoril na nekaj vprašanj.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.