Kemija v šoli in družbi

Leto: 2009
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Virus H1N1, povzroČitelj nove gripe

avtor: Sonja Posega Devetak, Iztok Devetak

V Mehiki se je spomladi letos pojavil nov virus gripe imenovan virus influence A H1N1. Po širjenju ptiČje gripe po vsem svetu in odsotnosti veČje pandemije gripe zadnjega pol stoletja, so virologi postali še posebej pozorni na širjenje novega virusa H1N1. V prispevku so podani nekateri splošni podatki o virusih gripe in sposobnostih teh virusov, da povzroČajo obseŽne pandemije gripe. Opisani so tipiČni znaki gripe pri Človeku ter nekatere smernice njenega prepreČevanja in zdravljenja. V zakljuČku je podano nekaj smernic, kako lahko uČitelj kemijo v kontekstu, ki se navezuje na gripo, uporabi pri pouku.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Primerjava pasteriziranega in domaČega kravjega mleka

avtor: Mojca Žepic

Raziskovalno delo je dejavnost, s katero mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo pridobljeno znanje v šoli, mu dopraktiČno vrednost ter se interesno usmerjajo v razliČna podroČja znanosti. S tem si mladi utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, nauČijo se jasno in javno izraŽati svoja mnenja, razvijajo doloČene spretnosti, pomembne za Življenje in kritiČno razmišljanje, poleg tega pa razvijajo zdratekmovalnega duha. Na naši šoli so tri uČenke raziskovale mleko. Lastnosti mleka so spoznavale ob razliČnih eksperimentih. ProuČevale so procese pri pridobivanju mleČnih izdelkov, dokazovale vsebnost razliČnih snovi v mleku in rezultate primerjale s podatki iz razliČnih virov literature ter z rezultati raziskav doloČenih vzorcev mleka v veterinarskem inštitutu. Ugoso, da na kisanje mleka in druge procese pridobivanja mleČnih izdelkov vpliva veČ dejavnikov: temperatura, dodane snovi, število bakterij, idr. UČenke so svojo nalogo javno predstavile in o svojem delu imele moŽnost razpravljati s strokovnjaki. V Članku so navedene eksperimentalne dejavnosti mladih raziskovalk, predvidevanja ter ugotovitve raziskav.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Primeri uporabe visokega tlaka v kemijski sintezi

avtor: Krištof Kranjc

Že relativno dolgo Časa je znan vpliv povišanega tlaka na kemijske reakcije, vendar je uporaba visokotlaČnih metod v sintezni kemiji nekoliko novejšega datuma. V priČujoČem prispevku je predstavljenih nekaj zanimivih prikjer uporaba visokega tlaka omogoČa reakcije, ki sicer pod klasiČnimi, termiČnimi pogoji ne potekajo, nekaj primerov, kjer je potek reakcije bistveno spremenjen, in nekaj primerov, kjer uporaba visokega tlaka ne pripelje do Željenih ciljev.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kinetika encimsko kataliziranih reakcij

avtor: Aljana Petek, Estera Antolinc

Encimi so homogeni biološki katalizatorji. Usmerjajo in uravnavajo tisoČe reakcij, ki omogoČajo pretvorbe ener- gije, sinteze in metaboliČne razgradnje. Zaradi sprošČene energije pri vezavi substrata na encim se zniŽa aktivacijska energija in se poveČa hitrost reakcije za 106 – 1012 krat. Pri doloČeni temperaturi, pH in ionski sestavi raztopine ovre- dnotimo encimsko aktivnost za vsak par encim-substrat z doloČitvijo maksimalne hitrosti reakcije in Michaelisove konstante (KM). VeČja kot je vrednost KM, manjša je afiniteta encima do substrata. Aktivnost encima zmanjša tudi prisotnost inhibitorjev, ki se veŽejo na molekulo encima. Mnoga zdravila delujejo npr. na osnovi inhibicije kljuČnih encimov, ki sodelujejo pri izgradnji celiČne ovojnice bakterij in tako prepreČijo njihovo razmnoŽevanje.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


DoloČanje potenciala zeta ravnih, trdnih površin z elektrokinetiČnim analizatorjem

avtor: Hermina Bukšek, Irena Petrinić, Thomas Luxbacher, Darinka Brodnjak-VonČina

Z uporabo elektrokinetiČnih meritev lahko doloČimo t. i. potencial zeta, ki je merilo za površinski naboj na mejni površini trdnega telesa in tekoČine. Podatki o površinskem naboju nas seznanjajo s stanjem, kvaliteto in lastnostmi površine makroskopskega telesa v polarnem mediju. Članek opisuje doloČanja potenciala zeta z elektrokinetiČnim analizatorjem, imenovanim »SurPASS«, ki temelji na merjenju pretoČnega potenciala in pretoČnega toka. Glavni cilj tega Članka je predstaviti teoretiČne osnove o potencialu zeta in prikazati uporabo tega instrumenta za njegovo doloČitev za ravne trdne površine.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Prehranske tabele na spletu

avtor: Barbara koroušić Seljak

Prehranske tabele so pomemben vir podatkov o sestavi Živil. V prispevku opisujemo moŽnost dostopa do pretabel preko javno dostopne spletne aplikacije Optijed, ki smo jo razvili za potrebe naČrtovanja prehrane. Optijed omogoČa pregledovanje in uporabo osnovnih podatkov iz nacionalne tabele za meso in mesne izdelke, kot tudi iz evropske in ameriške zbirke.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Mineralna volna

avtor: PrimoŽ Bernard

Mineralna volna, kot izolacijski material, ima zelo široko uporabno vrednost predvsem v gradbeništvu in industriji. Kamena in steklena volna sta bolj razširjena izraza in najpogosteje uporabljena materiala iz skupine mineralnih voln. Njuna odlika je, da istoČasno zagotavljata toplotno, zvoČno in poŽarno zašČito, in sta ob pravilni vgradnji popolnoma stabilna in obstojna materiala. Kljub temu vČasih še vedno pride do napaČnega razumevanja izraza mineralna volna in do nekaterih neupraviČenih dvomov o lastnostih in neoporeČnosti izdelkov iz kamene ali steklene volne. Poglejmo si podrobneje njuno sestavo, lastnosti, znaČilnosti in razlike.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


SreČanje nobelovcev, lindau 2009

avtor: Ivan leben

Tudi zame je bilo čudovito in srečno naključje, da sem bil med 27. junijem in 3. julijem 2009 v Lindau ob Bodenskem jezeru. Vsako zgodnje poletje, Že od leta 1951, se v tem idiliČnem mestecu ob jezeru zbere veČje število Nobelovih nagrajencev, skupaj z izbranimi mladimi raziskovalci s celega sveta. Sam nisem ne eno ne drugo, bil pa sem navdušen opazovalec sreČanja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.