Kemija v šoli in družbi

Leto: 2009
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Razumevanje zapisa organskih molekul v osnovni šoli

avtor: Marjetka Ferlan, Boris Šket

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali znajo učenci devetega razreda devetletne osnovne šole, na podlagi pridobljenega znanja o racionalnem zapisu spojine, to prenesti na strukturni zapis spojine (alkani, alkeni, substituirani oglikovodiki, kisikove organske spojine, dušikove organske spojine). Na podlagi česar je bilo ugotovljeno, da zna 67,2 % testiranih učencev pravilno zapisati strukturno formulo ogljikovodikov, delež pravilnih odgovorov pri kisikovih organskih spojinah je manjši in najslabši je rezultat pri zapisu dušikovih organskih spojinah.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Učinkovito preverjanje za učinkovito znanje

avtor: Benjamin Kralj

V prispevku predstavljam nekatere ugotovitve tujih avtorjev, ki so postavile temelje gradnji spletne aplikacije za kvalitetno, učinkovito, hitro in enostavno preverjanje znanja »Tiktaktest.si«. Avtorji in njihove raziskave, ki jih pričujoči članek opisuje, predstavljajo ugotovitve ter ideje ter njihovo realizacijo. Predstavljeni dejavniki so ključni za razvoj delovanje spletne aplikacije »Tiktaktest.si«.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba in pridobivanje znanja s pomočjo IKT ter preverjanje in ocenjevanje pridobljenega znanja

avtor: Mojca Žepič

Danes ima učitelj možnost izboljšati kakovost poučevanja z vključevanjem sodobne IKT, saj pouk postane zanimivejši in motivira učence. Učenci samostojno pridobivajo znanje z različnimi oblikami in metodami dela, z ustreznimi učnimi koraki od motivacije, obravnavanja nove učne snovi do sinteze. Zanimalo me je, kako so učenci pripravljeni uporabljati računalnik, ali radi delajo samostojno oz. v parih, kakšen vpliv ima delo z računalnikom na učence in kakšne rezultate lahko dosegajo s pomočjo pridobljenega znanja na tak način. Prispevek predstavlja ugotovitve primerjanja učinkovitosti pridobljenega znanja z uporabo IKT ter pridobivanje znanja preko učiteljeve razlage z običajnimi metodami in oblikami dela.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Sinteza tekočih kristalov v šolskem laboratoriju

avtor: Jerneja Pavlin, Klemen Prebil, Marjanca Šteblaj, Saša A. Glažar, Mojca Čepič

V članku so na kratko opisani tekoči kristali. Poudarek je na sintezi dveh preprostih tekočih kristalov, in sicer holesteril benzoata in tekočega kristala imenovanega MBBA. Sintezi sta prilagojeni za izvedbo v šolskem laboratoriju.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Erozija materiala

avtor: Regina Fuchs – Godec

Pod pojmom erozija lahko razumemo celo vrsto procesov mehanskega in kemičnega odnašanja zemlje, vendar se s problemi erozije srečamo pri vseh vrstah materiala, ki je izpostavljen delovanju gibajočega se fluida, ki nosi s seboj še abrazivne delce (pesek, kovinske okruške, majhne delce stekla, t.j. vse trde delce ostrih oblik). Če je gibajoči se fluid povrhu vsega še korozivne narave, govorimo o erozivni koroziji. Leta ima skupno lastnost z drugimi vrstami korozije, da povzroča veliko nestabilnost materiala. Erozija najprej deluje na površini, od koder z različno hitrostjo napreduje v globino materiala. V naši raziskavi smo skušali poiskati snovi, ki bi bile prijazne okolju in bi hkrati učinkovito upočasnile erozivno korozijo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Akreditacija kemijskih laboratorijev

avtor: Tatjana Žagar

Zanesljivi in pravočasni rezultati kemijskih meritev so danes osnova za mnoge pomembne odločitve na različnih področjih. V članku opisujemo, kaj pomeni akreditacija laboratorijev pri zagotavljanju zanesljivih in pravočasnih informacij kot kritičnega dela modernih kemijskih laboratorijev. Z akreditacijo kemijski laboratorij pridobi formalno priznanje tehnične usposobljenosti na osnovi izvedenega ocenjevanja izvajanja preskusnih metod in drugih procesov, ki potekajo v laboratoriju. Ocenjevanja virov, delovnega okolja in drugih ključnih dejavnikov, ki so povezani in imajo vpliv na kakovost storitev in rezultatov laboratorija.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Zgorevalna sinteza – s pomočjo gorenja do novih materialov

avtor: Marjan Marinšek, Klementina Zupan

Mnoge zahtevne keramične, intermetalne ali kompozitne materiale lahko pripravimo po postopku t.i. zgorevalne sinteze. Leta namreč nudi pred tradicionalnimi tehnikami priprave materialov mnogo prednosti, kot so relativno enostavna sintezna oprema, krajši reakcijski časi, nižje zahteve po vloženi energiji, višja čistost produkta ter možnost priprave nekaterih produktov v t.i. metastabilnem stanju. V prispevku so opisane osnove teorije in mehanizem zgorevalne sinteze. Opisane so tudi osnovne tehnike zgorevalne sinteze ter nekateri glavni produkti pripravljeni z zgorevalno sintezo. Osnova za študij sinteze materialov po metodi zgorevalne sinteze je poznavanje principov kemijskega reaktorskega inženirstva, v povezavi s koncepti in tehnikami vede o materialih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Laboratorij na čipu

avtor: Janez Škrlec

Laboratorij na čipu, ali po (ang. Lab on a chip), je napredna tehnologija, ki združuje različna področja mikroelektronike, fizike pretočnih sistemov, mikromehanike, mikromehatronike, biokemije in drugih področji.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Izjemni uspeh 3. nanotehnološkega dne

avtor: Janez Škrlec

3. nanotehnološki dan je eden najuspešnejših dogodkov doslej, ki ga je organiziral odbor za znanost in tehnologijo pri OZS.za spektroskopijo materialov, prof. dr. Boris Orel, iz Kemijskega inštituta v Ljubljani.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.