Kemija v šoli in družbi

Leto: 2005
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Evropski projekt - Izkustveni pristop k analizni kemiji za strokovne šole

avtor: Nataša Gros, Margareta Vrtačnik

V prispevku je opisan evropski projekt »Izkustveni pristop k analizni kemiji za strokovne šole«, ki se uvršca v drugo fazo projektov Leonardo da Vinci. V prvem delu clanka so opredeljeni cilji ter usmeritve projekta, sledi opis rezultatov projekta po prvem letu njegovega izvajana, prispevek pa zakljucuje oris nadaljnjih aktivnosti.
Izkustveni pristop temelji na uporabi nizkocenovnih pripomockov, kot sta komplet za analizo vod – tako imenovani »Prenosni laboratorij«, ki ga je razvil portugalski partner; ter spektrometer za izobraževalne namene SpektraTM, ki je produkt slovenskega znanja. Znacilnost teh pripomockov je, da se med seboj dopolnjujeta, spektrometer pa je tudi v šolskem laboratoriju enostavno mogoce nadgraditi v druge analizne instrumente, kot sta plinski in tekocinski kromatograf. V projektu sodelujejo partnerji in ucitelji iz treh držav (Portugalske, Slovenije in Velike Britanije), ki razvijajo izkustvene pristope k analizni kemiji, poskuse, ustrezne šolski praksi, ter preverjajo odzive dijakov na uvajanje teh pristopov v šole. Poskuse, ki so namenjeni ne le uvajanju analizne kemije v strokovne šole z izkustvenim pristopom, temvec tudi podpiranju pouka kemije v gimnazijah, zbiramo na spletni strani projekta http://www.ntfkii.uni-lj.si/analchemvoc/. Kot koncni rezultat projekta pripravljamo prirocnik za izkustveno uvajanje osnov analizne kemije v šole.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Izkustveno učenje kemijskih pojmov s pomočjo spektrometra SpektraTM

avtor: Margareta Vrtačnik, Nataša Gros

V clanku so opisani rezulati testiranja poskusnih modulov izkustvenega pristopa k obravnavi osnovnih pojmov spektrometrije. Moduli so bili razviti v sklopu Leonardo da Vinci projekta »Izkustveni pristop k analizni kemiji za strokovne šole«. Poskusno testiranje smo izvedli s pomocjo 22 bodocih uciteljev kemije v osnovni in srednji šoli. Rezultati so služili za pripravo didakticno ustreznega, celovitega ucnega gradiva za uvajanje osnov spektrometrije na osnovi izkustvenega pristopa. Gradivo je v postopku testiranja na treh strokovnih šolah živilske stroke, ki sodelujejo v mednarodnem projektu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Določanje železa v moki

avtor: Avrelija Gojkovič Kumperger

V članku je opisan postopek dolocanja železa v moki s spektrometom SpektraTM. Postopek temelji na merjenju absorbance obarvanega produkta, ki nastane pri reakciji sulfosalicilne kisline z železovimi(II) in železovimi(III) ioni. Vsebnosti železa v vzorcu moke so v mejah orientacijskih vrednosti, ki jih za razlicne vrste moke navaja literatura.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Spektrometrična določitev fosfatov v jabolčnem soku z uporabo spektrometra SpektraTM

avtor: Alenka Hmelak Gorenjak

V clanku je opisan postopek semikvantitativne dolocitve fosfatov v jabolcnih sokovih s pomocjo spektrometra SpektraTM. Postopek smo razvili na Živilski šoli v Mariboru in njegovo ustreznost preverili v sklopu vaj z dijaki.
Rezultati kažejo, da se vrednosti fosfatov v jabolcnih sokovih gibljejo v mejah, dolocenih z nemškimi standardi – RSK* vrednosti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vplivi vizualnih elementov na zaznavo in sposobnost razlage posnetokov eksperimentov

avtor: Vesna Renič, Margareta Vrtačnik, Vesna Ferk

V prispevku predstavljamo kljucne elemente raziskave, ki je potekala v okviru projekta, usmerjenega v razvijanje uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri ucenju in poucevanju kemije. Osredotocili smo se na ugotavljanje razvitosti sposobnosti in natancnosti zaznavanja ter razumevanja sprememb, ki so jih ucenci in dijaki opazovali na makro, submikro ter simbolni ravni zaznavanja kemijskih pojmov in procesov (kemijski eksperimenti, 3-D animacije procesov, reakcijske sheme). V ta namen smo pripravili eksperimentalni vizualizacijski test (EVT) in razvili prilagojen evalvacijski inštrument za kvantitativno vrednotenje zaznave in razlage opažanj. Uporabili smo multimedijske posnetke eksperimentov. Proucevali smo tudi vpliv dodanih avdio-vizualnih elementov (podnapisi, kemijske formule, enacbe kemijskih reakcij, avdio posnetki) v video predstavitvah procesov na natancnost zaznave in pravilnost razlage. V drugem delu raziskave smo poskušali razviti kvaliteten in didakticno primernejši multimedijski posnetek eksperimenta. Z ugotovitvami prispevamo tudi k celovitejšim spoznanjem pri snovanju multimedijskega ucnega gradiva, ki naj podpira ucinkovito ucenje z razumevanjem.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Analiza človeškega genoma

avtor: Špela Stangler Herodež, Boris Zagradišnik, Nadja Kokalj Vokač

Živimo v dobi biotehnologije in genetike, ki izjemno hitro spreminjata naš življenski vsakdan. Na
medicinskem podrocju lahko opazimo velik napredek v razvoju tehnik genske tehnologije. Raziskave so
osredotočene na človekov genom in raziskovanje bolezenskih genov. V Sloveniji se z osnovnimi genetskimi raziskavami (kariotipizacija, fluorescentna hibridizacija »in situ« (FISH), verižna reakcija s polimerazo (PCR)) proucujejo geni in genetske nepravilnosti prirojenih in dednih bolezni ter rakastih obolenj.
Novi postopki na podrocju genetike pri iskanju genskih delecij in amplifikacij ter analize izražanja genov se razvijajo v smeri tehnologije mikromrež. Gre za moderno tehnologijo, ki omogoča hkratno analizo velikega števila genskih elementov s pomocjo hibridizacije le-teh na vnaprej pripravljena analizna mesta na mikromreži. Vendar je ta tehnologija za naše razmere predraga, zato je smiselno uvajati nadomestne genetske analizne postopke kot sta hibridizacija hkrati pomnožljivih sond (MAPH) in hkratno pomnoževanje od ligacije odvisnih sond (MLPA).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Einsteinovo doktorsko delo

avtor: Janez Strnad

Ob Mednarodnem letu fizike 2005 se spomnimo Einsteinovega doktorskega dela iz njegovega cudovitega leta 1905. V delu je na nov nacin izracunal Avogadrovo konstanto. S tem je omogocil merjenja, ki so razpršila dvom v obstoj molekul kot delcev z maso in velikostjo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Aladinova svetilka

avtor: Katarina S. Wissiak Grm

Članek ni več dosegljiv.