Kemija v šoli in družbi

Leto: 2005
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Rezultati raziskave o uporabi medmrežja pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji

avtor: Natalija Bohinc

Raziskava je bila izvedena v okviru diplomskega dela Ucenje in poucevanje kemije z uporabo medmrežja pod mentorstvom prof. dr. Margarete Vrtacnik. Cilj diplomskega dela je bil pokazati vpliv in prednosti, ki jih informacijska tehnologija nudi v izobraževanju, in ponazoritve možnosti uporabe te tehnologije pri pouku. Želeli smo ugotoviti dejansko stanje o uporabi medmrežja na šolah pri pouku kemije, zato smo v ta namen izvedli obsežno anketo. Raziskava je potekala od maja do septembra 2003.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Wikipedija in Kemija

avtor: Matej Urbančič

Proste spletne enciklopedije ponujajo veliko informacij, ki pa so zanesljive toliko, kolikor so zanesljivi sestavljavci, ki jih gradijo. Zaradi neprestanega pregledovanja vsebine teh enciklopedij bi pricakovali, da so opisi dovolj natancni in strokovno neoporecni tudi za šolsko rabo. Clanki, ki nastajajo v okviru prostih enciklopedij, so povecini povzeti po zanesljivih tiskanih virih, opisi pa se razlikujejo po strokovnosti in dolžini.
Pojavlja se vprašanje ali je smiselno, da ucitelj ucencem navaja Wikipedijo kot vir strokovnih informacij. Za primerjavo so v ta namen izbrani opisi dolocenih kemijskih pojmov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Encimi kot biokatalizatorji

avtor: Saša Šabeder, Maja Habulin, Željko Knez

V prispevku so predstavljeni pomen encimov, zgodovinski pregled ter delovanje in kinetika encimskih reakcij. Opisane so prednosti imobiliziranih encimov ter tehnike imobilizacije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pojav sluzastih makroagregatov v severnem Jadranu

avtor: Nives Kovač

Pojav sluzastih makroagregatov je v severnem Jadranu znan že vec kot 270 let, nazadnje pa so se pojavili v vecjem obsegu v poletnem obdobju leta 2000, 2002 in 2004. Pojav makroagregatov je znan še v drugih morskih obmocjih, toda v tako veliki razsežnosti je pojav edinstven za severni Jadran. V osnovi gre za prehod raztopljene organske makromolekularne snovi v suspendirano organsko snov oziroma makroagregate. Kljub velikemu številu ekoloških in kemijskih študij še vedno ne poznamo celotnega razvoja tega pojava ter natancne kemijske sestave sluzastih makroagregatov. Namen clanka je predstaviti glavne znacilnosti pojava sluzenja morja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kolorimetrična določitev nitrita v mesnih izdelkih
Evropski projekt: Leonardo de Vinci

avtor: Irena Štrubelj Drusany, Alma Kapun Dolinar, Simona Škerlavaj Golec

Ucitelji strokovnih predmetov na Srednji agroživilski šoli smo se vkljucili v evropski projekt z naslovom »Hands-on Approach to Analytical Chemistry for Vocational Schools« oz. »Izkustveni pristop k analizni kemiji za strokovne šole«.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vloga centra RS za poklicno izobraževanje v pilotskem projektu Izkustveni pristop k analizni kemiji za strokovne šole
Evropski projekt: Leonardo de Vinci

avtor: Jelka Kos

V clanku na kratko predstavljamo Center RS za poklicno izobraževanje in zakaj smo se odlocili za
sodelovanje v projektu Leonardo da Vinci z naslovom: Izkustveni pristop k analizni kemiji. V nadaljevanju je opisana naša vloga v projektu od iskanja zainteresiranih uciteljev, organizacije izobraževanj in zlasti diseminacije rezultatov projekta, ko bomo poskusili rezultate projekta vgraditi v šolsko prakso. Rezultati projekta bodo predstavljeni kot primer dobre prakse za prihodnje leto, obvezen izdelek ali storitev v obliki projektnega dela na poklicni maturi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Prirejeni kemijski eksperimenti na grafoskopu

avtor: Andreja Rajh, Zlatka Korpar

Nacin življenja sodobnega casa narekuje vedno vecje potrebe po znanju. Osnovna izobrazba naj bi se tudi v naši državi dvignila na raven srednješolske, vedno vec pa je zahtev po univerzitetni izobrazbi in po raznih specialisticnih in specificnih znanjih. Morda ob teh poudarjenih težnjah nekoliko pozabljamo na tiste mlade ljudi, ki nimajo takih sposobnosti, da bi se spoprijeli z visoko konkurencnostjo in tržnimi zahtevami sedanjosti in prihodnosti

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.