Kemija v šoli in družbi

Leto: 2006
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Raziskovanje v osnovni šoli

avtor: Polona Kancilja

Raziskovalna dejavnost v osnovni šoli postaja v zadnjem času zelo aktualna in pridobiva na pomembnosti med vzgojno-izobraževalnimi cilji osnovnošolskega izobraževanja. Tako sodobni in odgovorni učitelj naravoslovnega predmeta omogoči učencu spoznati raziskovalno delo, kar pomeni, da ga s kvalitetnim mentorstvom vodi skozi metodologijo izdelave raziskovalne naloge, ki je na vseh stopnjah izobraževalnega sistema enaka, razlikuje se le v zahtevnosti zastavljenega raziskovalnega problema. Učenec, mladi raziskovalec, naj bo pri raziskovalnem delu čim bolj samostojen, imeti mora veliko veselja do dela, biti mora vedoželjen in radoveden, ne nujno odličnjak, vsekakor pa ga raziskovalno delo ne sme ovirati pri njegovem rednem delu in učenju. Prav tako uspešnemu učitelju mentorju raziskovalno delo z učenci predstavlja veselje oziroma nadgradnjo znanja in popestritev njegovega dela. V preteklih petih letih je bilo na osnovni šoli Marije Vere v Kamniku izdelano 7 raziskovalnih nalog: Ko zvezdice postanejo zalivke (kemija), Poigrajmo se z mili (kemija), Lepila po domače (kemija), Drži, ne drži (kemija), Zadihajmo
lažje, avtomobili in mi (tehnika), Baterije od A do Ž (ekologija) in Včasih smetišče, danes sprehajališče (sociologija). Raziskovalne naloge iz področja kemije in sociologije so na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev osnovnošolcev dosegle bronasto oziroma srebrno priznanje.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Preučevanje razumevanja pojma gostota pri osnovnošolcih II.del

avtor: Katarina S. Wissiak Grm, Jana Zdovc

Gostota je pomembna lastnost snovi, po kateri snovi med seboj primerjamo. Znanje o gostoti je pomembno za razumevanje številnih naravnih pojavov, prav tako pa je pomembno za podajanje odgovorov na vprašanja kot je, kdaj bo neko telo plavalo v dani tekočini. Zato sta bila v okviru diplomskega dela izbrana dva poskusa, ki smo jih testirali v šolski praksi, v osmem razredu devetletke pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji. Poleg poskusa “Kocke”, ki je bil predstavljen v prejšnji številki revije in je primeren za razlago pojavov kot so plavanje, lebdenje in potop, smo razvili tudi poskus “Podmornica”, s katerim lahko učencem koncept gostote razložimo tako na kvalitativen kot kvantitativen način.
Poleg poskusa “Podmornica” predstavljamo v nadaljevanju tudi podrobnejše rezultate testiranja na šoli, ki kažejo, kako pomembno je, da učenci pri poskusih aktivno sodelujejo. Učenci so namreč po obeh izvedenih poskusih, izvedenih na način stopenjsko vodenega aktivnega dela, na kasneje postavljena vprašanja zelo dobro odgovarjali. Prav tako pa so omenjen način dela sprejeli kot zelo zanimivo in pozitivno izkušnjo samostojnega, eksperimentalnega dela pri pouku kemije

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Reševanje problemov v kemijski tehniki s programskim paketom POLYMATH

avtor: Majda Kranjc in Severina Oreški

Predstavljena je uporaba programskega paketa POLYMATH, ki je primerno orodje za reševanje problemov z numerièno analizo in numeriènimi metodami. Programski paket omogoèa glajenje krivulj s polinomi, linearno in nelinearno regresijo, reševanje sistemov linearnih in nelinearnih algebrskih enaèb, reševanje sistemov navadnih diferencialnih enaèb ter sistemov diferencialnih in algebrskih enaèb. Kot primeri uporabe programskega paketa so predstavljeni štirje problemi iz masnih bilanc, kemijske reakcijske tehnike, ocen lastnosti realnih plinov in regresije eksperimentalnih podatkov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pektin ni zgolj želirno sredstvo

avtor: Helena Abramovič

Pektin je polisaharid, prisoten v rastlinskih tkivih, kjer ima pomembno vlogo v povezovanju celičnih sten. Uporaben je v živilski in farmacevtski industriji ter v številnih drugih. Ena izmed bolj poznanih lastnosti pektina je, da želira ob prisotnosti Ca2+ ionov ali sladkorja in kisline. V živilski industriji se uporablja kot dodatek v džemih, želejih, zamrznjeni hrani in vse bolj v nizkokalorični hrani kot nadomestek maščobe ali sladkorja. Prispevek opisuje strukturo in kemizem želiranja, industrijsko uporabo ter nekatere fiziološke učinke pektina.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Proteaze in njihova vloga pri rakovih obolenjih

avtor: Aleš Premrzl, Boris Turk

Proteaze so udeležene v procesih napredovanja raka predvsem z razgradnjo proteinov zunajceličnega matriksa, ki je ključnega pomena za rast tumorjev, invazijo in metastaziranje rakavih celic ter ožiljanje tumorjev, sodelujejo pa tudi pri protitumorskem imunskem odzivu in apoptozi tumorskih celic. Številne študije so pokazale, da so povečana ekspresija, nivo proteina in stopnja aktivnosti določenih proteaz povezani z bolj invazivnimi oblikami raka, slabšo prognozo in krajšim preživetjem bolnikov z rakom. Proteaze so zato zanimive ne le kot potencialni diagnostični in prognostični pokazatelji pri bolnikih z rakom, temveč tudi kot potencialne tarče za zdravljenje raka.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Primer medpredmetne obravnave lipidov pri kemiji in gospodinjstvu

avtor: Matejka Černe

Na Osnovni šoli Solkan že nekaj let zapored izvajamo medpredmetno obravnavo lipidov, in sicer pri urah kemije in gospodinjstva. Pri tem ugotavljamo dobre rezultate tako z vidika usvojenega znanja kot tudi motiviranosti učencev za delo. V članku je predstavljen izvedbeni vidik medpredmetne obravnave lipidov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Primeri izpitnih nalog iz kemije na osnovni in višji ravni v programu mednarodne mature

avtor: Zdenka Keuc, Tončka Požek-Novak

Primeri izpitnih nalog iz kemije na osnovni in višji ravni v programu mednarodne mature

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.